Leisure-time physical activity and mortality risk in type 2 diabetes: a nationwide cohort study

Publication date: Available online 21 July 2022

Source: Diabetes & Metabolism

Author(s): Yung-Feng Yen, Chun-Chieh Wang, Yu-Yen Chen, Li-Fei Hsu, Kuo-Chuan Hung, Li-Jung Chen, Po-Wen Ku, Chu-Chieh Chen, Yun-Ju Lai