Postprandial glucose is correlated with an increasing risk of liver fibrosis in Chinese patients with nonalcoholic fatty liver disease

Publication date: Available online 17 July 2022

Source: Diabetes & Metabolism

Author(s): Xinxia Chang, Hua Bian, Mingfeng Xia, Xiaopeng Zhu, Xiaoyang Sun, Xinyu Yang, Jian Gao, Huandong Lin, Hongmei Yan, Xin Gao