Regular use of ibuprofen or paracetamol and incident type 2 diabetes: A prospective cohort study in the UK Biobank

Publication date: Available online 16 September 2022

Source: Diabetes & Metabolism

Author(s): Chun Zhou, Qimeng Wu, Ziliang Ye, Yuanyuan Zhang, Yanjun Zhang, Sisi Yang, Mengyi Liu, Panpan He, Xianhui Qin