Trajectories of metabolic risk factors during the development of type 2 diabetes in Chinese adults

Publication date: Available online 19 April 2022

Source: Diabetes & Metabolism

Author(s): Zhou-Zheng Tu, Yu Yuan, Peng-Fei Xia, Qi Lu, Shuo-Hua Chen, Guo-Dong Wang, Meng-Yi Zheng, Yan-Bo Zhang, Jun-Xiang Chen, Yan-Feng Zhou, Gang Liu, Shou-Ling Wu, An Pan