Triglyceride–glucose index associates with incident heart failure: a cohort study

Publication date: Available online 1 June 2022

Source: Diabetes & Metabolism

Author(s): Luli Xu, Mingyang Wu, Shuohua Chen, Yingping Yang, Youjie Wang, Shouling Wu, Yaohua Tian