Type 1 Diabetes Mellitus and Risks of Major Psychiatric Disorders: A Nationwide Population-Based Cohort Study

Publication date: Available online 10 January 2022

Source: Diabetes & Metabolism

Author(s): Mu-Hong Chen, Shih-Jen Tsai, Ya-Mei Bai, Kai-Lin Huang, Tung-Ping Su, Tzeng-Ji Chen, Ju-Wei Hsu